TẦM NHÌN:
+ Trong 5 năm tiếp theo trở thành top 5 công ty lớn nhất ở T.X. Hoàng Mai.
+ Trong 10 năm tiếp theo trở thành Công ty Bất Động Sản lớn nhất tỉnh Nghệ An.
SỨ MỆNH:
+ Giúp khách hàng An cư phồn thịnh, Đầu tư vững bền.